Aidat İşlemleri


5174 Sayılı Kanun gereğince, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Aidat :

Sivas TSO üyeleri  kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına  göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

Munzam Aidat:

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

Not: Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.


Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)


Ödeme Yapılacak Yerler:

Aşağıda ismi bulunan bankalardan şirkete ait oda sicil numarası ve unvan belirtilerek ödeme yapılabilir;

Banka Hesap Numaralarımız;

Banka Adı IBAN No
ZİRAAT BANKASI/ SİVAS MERKEZ ŞB. TR39 0001 0021 5436 9174 6850 61
VAKIFBANK /SİVAS MERKEZ ŞB. TR93 0001 5001 5800 7294 1288 02
HALKBANK /SİVAS MERKEZ ŞB TR41 0001 2009 6990 0016 0000 01
İŞ BANKASI /SİVAS MERKEZ ŞB TR36 0006 4000 0015 7001 6029 19
GARANTİ BANKASI / SİVAS MERKEZ ŞB TR08 0006 2000 5000 0006 2999 73
YAPI KREDİ BANKASI/ SİVAS MERKEZ ŞB TR79 0006 7010 0000 0061 0850 08