Aidat İşlemleri


5174 Sayılı Kanun gereğince, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Aidat :

Sivas TSO üyeleri  kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına  göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

Munzam Aidat:

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

Not: Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.


Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)


Ödeme Yapılacak Yerler:

Aşağıda ismi bulunan bankalardan şirkete ait oda sicil numarası ve unvan belirtilerek ödeme yapılabilir;

Banka Hesap Numaralarımız;

Banka Adı Hesap No IBAN No