Anonim Şirket Temsile Yetkili Kişilere Ait İşlemler

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

3-) Yönetim Kurulu kararı  (noter onaylı 2 nüsha)

  • Kararda yetki verilen yönetim kurulu üyesi veya müdürün ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

4-) Yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin şirketi temsil ilzama yetkisi olması şarttır.

5-) Yetki verilen kişilerin TTK'nun 40.maddesine göre Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenmiş imza beyannamesi

6-) Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli (2 nüsha)

7-) Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet tezkeresi

8-) Yabancı uyruklu tüzel yetkili girişi var ise yönetim kurulu kararında vergi numarası belirtilmelidir. 

Tüzel imza yetkilisi Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı Sivas dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu  Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası  /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda belirtilmelidir.


Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Bulunan Anonim Şirketlerde, Tüzel Kişi Tarafından Belirlenen Gerçek Kişinin Bildirimi Hakkında Açıklama

  • Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi bulunan anonim şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında, görev ve yetki tüzel kişi yönetim kurulu üyesine verilmelidir. Ayrıca kararda tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir.